...ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน...  
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความเร็วในการเข้าใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์
การดูแลเอาใจใส่ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยในการใช้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การให้บริการฐานข้อมูลและการสืบค้นที่ทันสมัย
ความรู้ทักษะและความชำนาญของผู้ให้บริการ
สารประโยชน์ที่หลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ