Untitled Document
เอกสารประกอบการสอน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา
เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น


กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา คุณธรรม ปี 2560
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
อบรมพัฒนาผู้สอนประเมินผลการเรียนโดนใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดการปฐมนิเทศ/อบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2560
บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2-2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี


ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุกปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1512317
Untitled Document