Untitled Document

ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12 ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ


เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ ปี 2561
วิทยาลัยพานิชยการบางนา เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.นม ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง (โควตา) ดาวน์โหลด บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561
อุ่นไอรัก ผู้เกษียณอายุราชการ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โครงการรวมพลังพัฒนาห้องเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1 ห้อง 2
กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการอบรม การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2329478
Untitled Document