Untitled Document

  ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง

หลักการโรงเรียนสีขาว

หนังสือราชการส่งมา

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานสถานศึกษาสีขาว

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานแผนกสีขาว

MOU ผอ. + ผู้ปกครอง + แบบสำรวจ

ส่วนประกอบแผนกสีขาว

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2396171
Untitled Document