Home
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รายงานการหยุดราชการของข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ลาป่วย ลากิจ สาย ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ลาป่วย ลากิจ สาย ตำแหน่ง
1 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ - - - 1
2 นางสาวกานดา เหรียญมณี 1 - - 1
3 นางสาวศิริพันธ์ ประสงค์ทรัพย์ - - - 1
4 นางพรศรี อินทร์ช่าง 1 4 - 1
5 นางนันทกา ผดุงสันต์ - 6 - 1
6 นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย - 2 - 2
7 นางนารีรัตน์ เทศสูงเนิน 2 - 2
8 นายชัยยุทธ กลั่นจัตุรัส 2 2 - 2
9 นางนันทนา แสงสว่าง 1 - - 2
10 นางสุนารี ป้องสีดา 5 1 - 2
11 นางสุนันทา ปาละนันทน์ - 1 - 2
12 นางมาลี หวยสูงเนิน - 1 - 2
13 นางวิไลวัลย์ วิธูปนะมาศ - 1 - 2
14 นางพักตร์พิมล ลิ้มเจริญ 1 - - 2
15 นางณัทกาญจน์ เพิ่มสำราญ 1 - - 2
16 นางนิธิวรรณ รุ่งรังษี - - - 2
17 นางสาวบุหลัน เจนร่วมจิต 1 - 2
18 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ 2 - 2
19 นางสุธิมา แย้มละมุล 7 7 - 2
20 นางส่งศรี นาคาพันธุ์ 2 3 - 2
21 นางอัญชลี พุฒพันธ์ 3 - - 2
22 นางนงนุช วางขุนทด 3 1 - 2
23 นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม - - - 2
24 นางสาวธีราพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 17 - - 2
25 นางอรวรรณ เจือจันทร์ 2 - - 2
26 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร 2 - - 2
27 นางสาวส่งศรี เหรียญมณี - - - 2
28 นางปัญจนา วรพันธ์ 4 - - 2
29 นายสาโรจน์ บุญแสน 4 - - 2
30 นางกริษฐา พินทุเสน 1 - - 2
31 นางนันทิชา รัตนมาลากร - 1 - 2
32 นางจันทิมา กัจจายะนันท์ 1 9 - 2
33 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง 2 3 - 2
34 นางนุชนารถ อินทรโคกสูง - 2 - 2
35 นางพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ - - - 2
36 นางสุดสวย สุบงกช - 1 - 2
37 นางวรรณี นามจันทึก - - - 2
38 นายอิทธิพล กัจจายะนันท์ 1 - - 2
39 นางเบญจมาศ ไตรศักดิ์ - 1 - 2
40 นางประภัสศิริ สินธุ์ไพฑูรย์ - - - 2
41 นางสุจรรยา วงศ์สุวัฒน์ 3 3 - 2
42 นางอรสา สิทธิพล - - - 2
43 นางสาววรรทณีย์ คงหมื่นไวย - 1 - 2
44 นายปัญญา อดุงศิริเทพ 1 - - 2
45 นายหัสดายุ เหล่าวงษา - - - 2
46 นางบงกช โกษารักษ์ 3 2 - 2
47 นางลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน์ - 7 - 2
48 นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน 2 2 - 2
49 นางสาวลัดดา คเชนทร์พงศ์ - - - 2
50 นางพรสิริ รัตนพันธุ์ - - - 2
51 นางสาวอำไพ ยิ่งยงค์ 1 1 - 2
52 นายวรวิทย์ ศรีสุวรรณ - - - 2
53 นางมิษฎา ทรรพวสุ 2 4 - 2
54 นางกิ่งกาญจน์ ส่งตรัส 2 4 - 2
55 นางสาวทวีกุล เฮงที 5 - - 2
56 นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์ - - - 2
57 นางสาวพิชชา ศิษย์โรจนฤทธิ์ 6 6 - 2
58 นางณิชนันท์ เนตรเสนีย์ - 2 - 2
59 นางปพร ชนินทร์เศรษฐ์ 12 - - 2
60 นางสาวสุรีย์ คลายสุข 3 - - 2
61 นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี 2 - - 2
62 นางพงศ์สุภา กุบแก้ว 4 3 - 2
63 นางณภัทร ทับโพธิ์ - - - 2
64 นางนิติยา ชนภัณฑารักษ์ - - - 2
65 นางภัชชา ชำนาญรบ 1 1 - 2
66 นางสาวสาโรช สุขสุวรรณ - 2 - 2
67 นางสมพร ราตรี 3 11 - 2
68 นายอภิชาติ เดชะภิญโญ 2 - - 2
69 นางสาวปาริฉัตร ผินภักดี - - - 2
70 นายศิลปกร พิริยะโรชน์ - - - 2
71 นางพรรณี ราญสระน้อย - 1 - 2
72 นางศิริรัตน์ ศิลปะ 1 - - 2
73 นางสาวกาญจนา จตุรวัฒน์ 3 - - 2
74 นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ - - - 2
75 นางบุษบัน ภูมิโคกรักษ์ 2 - - 2
76 นางณัฐชนก มนประภา 1 - - 2
77 นางวิมล เอี่ยมทอง 1 3 - 2
78 นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์ - 5 - 2
79 นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์ - - - 2
80 นางบุญสิญา ยอดมงคล 1 - - 2
81 นางนิพาภรณ์ ศรีศาศวัตกุล - - - 2
82 นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย์ 1 2 - 2
83 นางสิริรัตน์ โสดา - 3 - 2
84 นางสาริศา สุนทรารักษ์ 7 1 - 2
85 นางสาวสายสุนีย์ พิณธารทอง 1 - - 2
86 นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์ - - - 2
87 นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด 1 - - 2
88 นางใบหยก เมธนาวิน - - - 2
89 นายจตุรงค์ เอี่ยมสะอาด - - - 2
90 นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ 1 - - 2
91 นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร 3 - - 2
92 นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย 7 - - 2
93 นางจารุวรรณ กะวิเศษ 5 4 - 2
94 นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์ 6 - - 2
95 นางวลิศรา หนูกิจ 4 - - 2
96 นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง - - - 2
97 นางเสาวนิตย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2 1 3
98 นางสาวสุกาญดา เป่ากระโทก 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
99 นางเพ็ญศิริ กานต์ถิรกุล 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
100 นายอำนาจ พิขุนทด 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
101 นางสาวนภสร รักษาสัตย์ 3 วัน 3 ครั้ง - - 4
102 นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธ์ 2 วัน 1 ครั้ง 2 วัน 1 ครั้ง - 4
103 นางสาวรัตติยา สุคันธมาลา - - - 4
104 นางสาวภูธิชา วีรพัฒนกุล 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
105 นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
106 นางสาวเขมิกา ทันไธสง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
107 นายอนุสรณ์ เทียมพงศ์ 7 วัน 5 ครั้ง 1 วัน 1 ครั้ง - 4
108 นางจิราภรณ์ น้อยน้ำใส 7 วัน 5 ครั้ง - 1 วัน 4
109 นายวีระยุทธ พิสุราช 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
110 นางสาวรัศมี แตงกลาง 3 วัน 3 ครั้ง - - 4
111 นางสาวกาญจนา อภัยพจน์ 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
112 นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
113 นายนัฐพงษ์ จงท่วมกลาง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
114 นางสาวดรัณพัชร์ สงหมื่นไวย์ 6 วัน 6 ครั้ง - 1 วัน 4
115 นางขวัญจิต ประทุมเมศ 4 วัน 4 ครั้ง - - 4
116 นางสาวรสรินทร์ หมื่นพัฒน์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
117 นางสาวเสาวคนธ์ ทวีการ 1 วัน 1 ครั้ง - 1 วัน 4
118 นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์ 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
119 นางสาวสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์ 3 วัน 2 ครั้ง - - 4
120 นางพิสมัย ทองวิเศษ 4 วัน 3 ครั้ง - - 4
121 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กลิ่นมาลี 2 วัน 1 ครั้ง - - 4
122 นายอภิมุข วันเฟื่องฟู 9 วัน 6 ครั้ง - - 4
123 นางสาวสุพัตรา เร่งประพันธ์ 3 วัน 2 ครั้ง 3 วัน 1 ครั้ง 2 วัน 4
124 นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
125 นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
126 ว่าที่ ร.ต.ธานี ภู่สูงเนิน 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
127 นางจิตนา สุขศิลป์ 4 วัน 2 ครั้ง - - 4
128 นางสาววริศศรา สุขแพทย์ 5 วัน 5 ครั้ง 3 วัน 1 ครั้ง - 4
129 นางณัฐนี ศรีสุข 2 วัน 2 ครั้ง - 8 วัน 4
130 นายณัฐปพนต์ ผจญแกล้ว 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
131 นายศรัณยพงศ์ ฟอกสันเทียะ 2 วัน 1 ครั้ง - - 4
132 นางสาวมาลัย พิมพ์บูลย์ 3 วัน 3 ครั้ง 9 วัน 4 ครั้ง - 4
133 นายสมศักดิ์ สุขจิต - - - 4
134 นางสาวปภาลินี เกิดไชยะ - 5
135 นายสำรอง ขาวฉลาด - 5
136 นายบุญธรรม มาแก้ว - 5
137 นางพิมพ์ มาแก้ว - 5
138 นายอดิศร ปิติมณีวงศ์ - 5
139 นายโสฬส พงษ์เพียจันทร์ - 5
140 นายเมตตา รายณะสุข 3 วัน 5
141 นางสาวพรทิพย์ ธีระวิทยากุล 1 วัน 5
142 นางสาวพลอยชมพู เต็งจงดี - 5
143 นางสาวกัญชลี พรอำนวย 9 วัน 5
144 นางสาวอนุธิดา ทิศกระโทก - 5
145 นางสาวเรณุกา ขาวฉลาด 2 วัน 5
146 นางสาวสำรวย เกิดกลาง - 5
147 นางสาวกาญจณธัช วนาพัฒนสิน - 5
148 นางสาวทรรศญพรรณ บำรุงการ 1 วัน 5
149 นางสาวภัญรัตน์ เคยการ 1 วัน 5
150 นางอาริยา ปลั่งกลาง - 5
151 นางสาวเบญจมาศ พินงูเหลือม - 5
152 นางสาวอนงค์ งานสูงเนิน - 5
153 นางฐิตินันท์ แก้วมณี - 5
154 นางสาวศริญญา น้ำนิล - 5
155 นางสุลารัตน์ เหล่าวงษา - 5
156 นางสาวศิริรัตน์ สาอ่อน - 5
157 นายสมภพ เปลี่ยนพล - 5
158 นางเอื้อมใจ แป้นกลาง - 5
159 นางสาวศิริพร เพ็งกลาง 1 วัน 5
160 นางจุฬารัตน์ เดชดี - 5
161 นางประกาย แพทย์เพียร - 5
162 นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง - 5
163 นางสาวพิมพ์รำไพ อินทร์น้อยมะดัน - 5
164 นางสาวชัชฎา สาจันทร์ 1 วัน 5
165 นางสาวปวีณา ศรีเพ็ชร - 5
166 นายณัฐพล พานิชการ - 5
167 นางสมพร ดีงาม 1 วัน 5
168 นางพรรณี การัตน์ - 5
169 นายจักริน ประมูลสิน - 5
170 นายยุทธนา พวงประเสริฐ - 5
171 นางอรพิน สถิตเมธี - 5
172 นางสาวโฉมฉาย เรียงสันเทียะ - 5
173 นางสุภาพร รุ่งรัศมี - 5
174 นางสาวสุดารัตน์ ช่างโคกสูง 1 วัน 5
175 นายเสมอ มากหมื่นไวย์ 1 วัน 5
176 นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง - 5
177 นางสาวดวงชีวัน คงเศรษฐกรชัย - 5
178 นางสาวนันทิดา จันบัวลา - 5
179 นางศรีอัมพร หิรัญพิศ - 5
180 นางสาวกานดา สิงหทานนท์ - 5
181 นางสาวปราณี งามดี - 5
182 นางสาวโศภา จอมหงษ์ 1 วัน 5
183 นางสาวรัฐภรณ์ บุญดำเนินพานิช - 5
184 นางสาวปาริชาติ ปาจิต - - 5
185 นางสาวสุภาวดี พบพิมาย - 5
186 นายรัตนชัย ขอเหล็กกลาง - 5
187 นายสุภวุฒิ ภูมิรัตน 6 วัน 5
188 นายปารมี งานสูงเนิน 1 วัน 5
189 นางสาวธิดารัตน์ มณีวงศ์ - 5
190 นางสาวพรรณรพี ธนรพิพรรณ - 5
191 นางสาวอรณิชา มาประเสริฐ - 5
192 นายบัณฑิต วงษ์ศาศวัต - - - 6
193 นายสมาน คำกลิ้ง - 1 - 6
194 นายสุรินทร์ ไกรกลาง - - - 6
195 นายประสิทธิ์ นากลาง - - - 6
196 นายบุญส่ง ไขเมืองปัก - - - 6
197 นายสมหมาย จงใจกลาง - - - 6
198 นายคำนวน โมครัตน์ 2 - - 6
199 นายวิชัย บำรุงกุล - - - 6
200 นายถาวร กลิ่นศรีสุข 2 - - 6
201 นายสมบัติ จุ้ยแจ่ม 4 1 - 6