Home
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รายงานการหยุดราชการของข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ลาป่วย ลากิจ สาย ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ลาป่วย ลากิจ สาย ตำแหน่ง
202 นายสำราญ หงษ์กลาง - - - 1
203 นางพรศรี อินทร์ช่าง 2 3 - 1
204 นางประภารัตน์ วงศ์ศักดา 2 - - 1
205 นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย - - - 2
206 นางสมใจ พวงนิล - - - 2
207 นางนารีรัตน์ เทศสูงเนิน - 2 - 2
208 นายชัยยุทธ กลั่นจัตุรัส 6 8 - 2
209 นางนันทนา แสงสว่าง - 1 - 2
210 นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์ 2 - - 2
211 นายจตุรงค์ เอี่ยมสะอาด - - - 2
212 นางสุนารี ป้องสีดา 3 - - 2
213 นางมาลี หวยสูงเนิน 1 - - 2
214 นางวิไลวัลย์ วิธูปนะมาศ 3 - - 2
215 นางพักตร์พิมล ลิ้มเจริญ 4 5 - 2
216 นางณัทกาญจน์ เพิ่มสำราญ 2 3 - 2
217 นางนิธิวรรณ รุ่งรังษี 1 - - 2
218 นางสาวบุหลัน เจนร่วมจิต - - - 2
219 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ 3 - - 2
220 นางสาวกัลยานิษฐ์ กุญช์ไชยศรี 7 3 - 2
221 นางส่งศรี นาคาพันธุ์ 3 4 - 2
222 นางอัญชลี พุฒพันธ์ - 3 - 2
223 นางนงนุช วางขุนทด 2 1 - 2
224 นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม 4 - - 2
225 นางสาวธีราพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 11 11 - 2
226 นางอรวรรณ เจือจันทร์ 2 - - 2
227 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร - 4 - 2
228 นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย 3 1 - 2
229 นางสาวส่งศรี เหรียญมณี - - - 2
230 นางปัญจนา วรพันธ์ 10 - - 2
231 นางธันยภรณ์ พูนเกิดมะเริง 5 - - 2
232 นางสาวชลกิตติ ว่องวิทยา 3 - - 2
233 นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง 3 - - 2
234 นางวลิศรา หนูกิจ 4 1 - 2
235 นางนันทิชา รัตนมาลากร 1 - - 2
236 นางจันทิมา กัจจายะนันท์ 3 - - 2
237 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง - - - 2
238 นางนุชนารถ อินทรโคกสูง - - - 2
239 นางพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ - - - 2
240 นางวรรณี นามจันทึก - - - 2
241 นางวรัญญา เสวิกุล 1 - - 2
242 นายอิทธิพล กัจจายะนันท์ 2 - - 2
243 นางเบญจมาศ ไตรศักดิ์ - - - 2
244 นางประภัสศิริ สินธุ์ไพฑูรย์ 2 4 - 2
245 นางสุจรรยา วงศ์สุวัฒน์ 8 - - 2
246 นางอรสา สิทธิพล 1 - - 2
247 นางสาวอนุรัตน์ ผลนา - - - 2
248 นายปัญญา อดุงศิริเทพ 3 5 - 2
249 นายหัสดายุ เหล่าวงษา 1 1 - 2
250 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า - - - 2
251 นางลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน์ 7 6 - 2
252 นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน - - - 2
253 นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว - - - 2
254 นางวนิดา คำลือ 1 - - 2
255 นางสาวอำไพ ยิ่งยงค์ 1 - - 2
256 นายวรวิทย์ ศรีสุวรรณ - - - 2
257 นางมิษฎา ทรรพวสุ 4 1 - 2
258 นางกิ่งกาญจน์ ส่งตรัส 3 - - 2
259 นางใบหยก เมธนาวิน 2 - - 2
260 นางสาวทวีกุล เฮงที 2 1 - 2
261 นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์ - - - 2
262 นางสาวพิชชา ศิษย์โรจนฤทธิ์ 6 - - 2
263 นางณิชนันท์ เนตรเสนีย์ - - - 2
264 นางปพร ชนินทร์เศรษฐ์ 13 - - 2
265 นางสาวสุรีย์ คลายสุข 3 - - 2
266 นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี - - - 2
267 นางจารุวรรณ กะวิเศษ 5 - - 2
268 นางพงศ์สุภา กุบแก้ว - 1 - 2
269 นางณภัทร ทับโพธิ์ 7 1 - 2
270 นางสาวจินตนา ประทุมมา 1 - - 2
271 นางภัชชา ชำนาญรบ 5 1 - 2
272 นางสาวสาโรช สุขสุวรรณ - - - 2
273 นางสมพร ราตรี 2 - - 2
274 นายอภิชาติ เดชะภิญโญ 6 1 - 2
275 นางสาวปาริฉัตร ผินภักดี - - - 2
276 นายศิลปกร พิริยะโรจน์ 5 1 - 2
277 นางพรรณี ราญสระน้อย - 5 - 2
278 นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ 1 - - 2
279 นางศิริรัตน์ ศิลปะ 1 5 - 2
280 นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง - - - 2
281 นางสาวกาญจนา จตุรวัฒน์ 2 - - 2
282 นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ 3 - - 2
283 นางบุษบัน ภูมิโคกรักษ์ 5 - - 2
284 นางณัฐชนก มนประภา 7 1 - 2
285 นางวิมล เอี่ยมทอง 2 - - 2
286 นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์ - - - 2
287 นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์ 2 - - 2
288 นางบุญสิญา ยอดมงคล 1 - - 2
289 นางนิพาภรณ์ ศรีศาศวัตกุล - - - 2
290 นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย์ 3 - - 2
291 นางสิริรัตน์ โสดา 4 2 - 2
292 นางสาริศา สุนทรารักษ์ 2 - - 2
293 นางสาวสายสุนีย์ พิณธารทอง - - - 2
294 นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์ - - - 2
295 นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด 2 - - 2
296 นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร - - - 2
297 นางเสาวนิตย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 5 - - 3
298 นางสาวสุกาญดา เป่ากระโทก 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
299 นางเพ็ญศิริ กานต์ถิรกุล 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
300 นายอำนาจ พิขุนทด 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
301 นางสาวนภสร รักษาสัตย์ 3 วัน 3 ครั้ง - - 4
302 นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธ์ 2 วัน 1 ครั้ง 2 วัน 1 ครั้ง - 4
303 นางสาวรัตติยา สุคันธมาลา - - - 4
304 นางสาวภูธิชา วีรพัฒนกุล 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
305 นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
306 นางสาวเขมิกา ทันไธสง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
307 นายอนุสรณ์ เทียมพงศ์ 7 วัน 5 ครั้ง 1 วัน 1 ครั้ง - 4
308 นางจิราภรณ์ น้อยน้ำใส 7 วัน 5 ครั้ง - 1 วัน 4
309 นายวีระยุทธ พิสุราช 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
310 นางสาวรัศมี แตงกลาง 3 วัน 3 ครั้ง - - 4
311 นางสาวกาญจนา อภัยพจน์ 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
312 นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
313 นายนัฐพงษ์ จงท่วมกลาง 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
314 นางสาวดรัณพัชร์ สงหมื่นไวย์ 6 วัน 6 ครั้ง - 1 วัน 4
315 นางขวัญจิต ประทุมเมศ 4 วัน 4 ครั้ง - - 4
316 นางสาวรสรินทร์ หมื่นพัฒน์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
317 นางสาวเสาวคนธ์ ทวีการ 1 วัน 1 ครั้ง - 1 วัน 4
318 นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์ 2 วัน 2 ครั้ง - - 4
319 นางสาวสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์ 3 วัน 2 ครั้ง - - 4
320 นางพิสมัย ทองวิเศษ 4 วัน 3 ครั้ง - - 4
321 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กลิ่นมาลี 2 วัน 1 ครั้ง - - 4
322 นายอภิมุข วันเฟื่องฟู 9 วัน 6 ครั้ง - - 4
323 นางสาวสุพัตรา เร่งประพันธ์ 3 วัน 2 ครั้ง 3 วัน 1 ครั้ง 2 วัน 4
324 นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
325 นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์ 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
326 ว่าที่ ร.ต.ธานี ภู่สูงเนิน 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
327 นางจิตนา สุขศิลป์ 4 วัน 2 ครั้ง - - 4
328 นางสาววริศศรา สุขแพทย์ 5 วัน 5 ครั้ง 3 วัน 1 ครั้ง - 4
329 นางณัฐนี ศรีสุข 2 วัน 2 ครั้ง - 8 วัน 4
330 นายณัฐปพนต์ ผจญแกล้ว 1 วัน 1 ครั้ง - - 4
331 นายศรัณยพงศ์ ฟอกสันเทียะ 2 วัน 1 ครั้ง - - 4
332 นางสาวมาลัย พิมพ์บูลย์ 3 วัน 3 ครั้ง 9 วัน 4 ครั้ง - 4
333 นายสมศักดิ์ สุขจิต - - - 4
334 นางสาวปภาลินี เกิดไชยะ - 5
335 นายสำรอง ขาวฉลาด - 5
336 นายบุญธรรม มาแก้ว - 5
337 นางพิมพ์ มาแก้ว - 5
338 นายอดิศร ปิติมณีวงศ์ - 5
339 นายโสฬส พงษ์เพียจันทร์ - 5
340 นายเมตตา รายณะสุข 3 วัน 5
341 นางสาวพรทิพย์ ธีระวิทยากุล 1 วัน 5
342 นางสาวพลอยชมพู เต็งจงดี - 5
343 นางสาวกัญชลี พรอำนวย 9 วัน 5
344 นางสาวอนุธิดา ทิศกระโทก - 5
345 นางสาวเรณุกา ขาวฉลาด 2 วัน 5
346 นางสาวสำรวย เกิดกลาง - 5
347 นางสาวกาญจณธัช วนาพัฒนสิน - 5
348 นางสาวทรรศญพรรณ บำรุงการ 1 วัน 5
349 นางสาวภัญรัตน์ เคยการ 1 วัน 5
350 นางอาริยา ปลั่งกลาง - 5
351 นางสาวเบญจมาศ พินงูเหลือม - 5
352 นางสาวอนงค์ งานสูงเนิน - 5
353 นางฐิตินันท์ แก้วมณี - 5
354 นางสาวศริญญา น้ำนิล - 5
355 นางสุลารัตน์ เหล่าวงษา - 5
356 นางสาวศิริรัตน์ สาอ่อน - 5
357 นายสมภพ เปลี่ยนพล - 5
358 นางเอื้อมใจ แป้นกลาง - 5
359 นางสาวศิริพร เพ็งกลาง 1 วัน 5
360 นางจุฬารัตน์ เดชดี - 5
361 นางประกาย แพทย์เพียร - 5
362 นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง - 5
363 นางสาวพิมพ์รำไพ อินทร์น้อยมะดัน - 5
364 นางสาวชัชฎา สาจันทร์ 1 วัน 5
365 นางสาวปวีณา ศรีเพ็ชร - 5
366 นายณัฐพล พานิชการ - 5
367 นางสมพร ดีงาม 1 วัน 5
368 นางพรรณี การัตน์ - 5
369 นายจักริน ประมูลสิน - 5
370 นายยุทธนา พวงประเสริฐ - 5
371 นางอรพิน สถิตเมธี - 5
372 นางสาวโฉมฉาย เรียงสันเทียะ - 5
373 นางสุภาพร รุ่งรัศมี - 5
374 นางสาวสุดารัตน์ ช่างโคกสูง 1 วัน 5
375 นายเสมอ มากหมื่นไวย์ 1 วัน 5
376 นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง - 5
377 นางสาวดวงชีวัน คงเศรษฐกรชัย - 5
378 นางสาวนันทิดา จันบัวลา - 5
379 นางศรีอัมพร หิรัญพิศ - 5
380 นางสาวกานดา สิงหทานนท์ - 5
381 นางสาวปราณี งามดี - 5
382 นางสาวโศภา จอมหงษ์ 1 วัน 5
383 นางสาวรัฐภรณ์ บุญดำเนินพานิช - 5
384 นางสาวปาริชาติ ปาจิต - - 5
385 นางสาวสุภาวดี พบพิมาย - 5
386 นายรัตนชัย ขอเหล็กกลาง - 5
387 นายสุภวุฒิ ภูมิรัตน 6 วัน 5
388 นายปารมี งานสูงเนิน 1 วัน 5
389 นางสาวธิดารัตน์ มณีวงศ์ - 5
390 นางสาวพรรณรพี ธนรพิพรรณ - 5
391 นางสาวอรณิชา มาประเสริฐ - 5
392 นายบัณฑิต วงษ์ศาศวัต - - - 6
393 นายสมาน คำกลิ้ง - 1 - 6
394 นายสุรินทร์ ไกรกลาง - - - 6
395 นายประสิทธิ์ นากลาง - - - 6
396 นายบุญส่ง ไขเมืองปัก - - - 6
397 นายสมหมาย จงใจกลาง - - - 6
398 นายคำนวน โมครัตน์ 2 - - 6
399 นายวิชัย บำรุงกุล - - - 6
400 นายถาวร กลิ่นศรีสุข 2 - - 6
401 นายสมบัติ จุ้ยแจ่ม 4 1 - 6