บุคลากร

 ผ.อ.นางจิตโสมนัส

รอง ผ.อ. ฝ่ายทรัพยากร

น.ส.เขมวดี

นางบุญสิญา

น.ส.กุลรพี ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา นายจาตุรงค์ น.ส.กุลธิดา นายฉัตรไท ว่าที่ ร.ต.ธานี น.ส.ศิริรัตน์ น.ส.จุไรรัตน์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปุณยวีย์ น.ส.อาริยา