ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

KM-FlowerTree

ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.นม. ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

ดาวโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

20170913_1505316747

โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3900 – 0009  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของนายหัสดายุ  เหล่าวงษา  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

60_3

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60

ประเภทที่ 10 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 2

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 3

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 4

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11

 

อ้างอิงประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ดาวโหลดคู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปกคู่มือ12

ดาวโหลดคู่มือในรายวิชาโครงการวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่   0.ปก  file word.

คลิกที่นี่   0.ปก  file pdf.

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file word

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file pdf.

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file word

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file pdf.

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file word

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file pdf.

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file word

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file pdf.

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file word

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file pdf.

คลิกที่นี่  7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file word

คลิกที่นี่   7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file pdf.

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file word

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file pdf.

 

ปรับปรุงข้อมูล  18 กรกฎาคม  2560

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดี

16122355_1192664224196437_1076983026_o

ผลงานข้าวเกรียบซังขนุน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

inno2 inno151259

16145698_1192664370863089_1487428045_o16145805_1192664244196435_158367123_o

16145203_1192664284196431_1187769027_o 16130116_1192664260863100_2047006655_o

16129953_1192664390863087_1262108829_o 16129277_1192664144196445_1150208658_o

 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันเสาร์ที่  21  มกราคม  2559 

ณ  ห้องไอทีชั้น 4 อาคารวิทยบริการห้องสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

16295923_1198734000256126_1320171889_n 16326906_1198733936922799_101515610_o

 

16251329_1198734080256118_580105095_o 16145049_1575393355809447_540374021_o

16325403_1198734156922777_352237060_o 16326801_1198734113589448_992890175_o

16357444_1198734123589447_205143320_o 16357614_1198734030256123_387808474_o

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

คลิกที่นี่ เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

inno216129277_1192664144196445_1150208658_o