ดาวโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

20170913_1505316747

โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3900 – 0009  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของนายหัสดายุ  เหล่าวงษา  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

60_3

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60

ประเภทที่ 10 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 2

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 3

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 4

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11

 

อ้างอิงประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ตารางโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในรายวิชาโครงการวิชาชีพในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางการวิจัย ปีการศึกษา 2559

ตารางโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในรายวิชาโครงการวิชาชีพ

ขอเชิญครู นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมชมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และโครงการ ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559

14101547_1809228972634098_1708819112_n

ขอเชิญครู  นักเรียน นักศึกษา  และผู้สนใจ

เข้าร่วมชมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และโครงการ

ระดับหน่วย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา  2559

ในวันที่  31   สิงหาคม  2559   ณ  บริเวณลานเพลิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดประเภทที่ 1

ข้อกำหนดประเภทที่ 2

ข้อกำหนดประเภทที่ 5

ข้อกำหนดประเภทที่ 8

ข้อกำหนดประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะผลงาน ทั้ง 11 ประเภท

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ_-3)

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ_-2)

การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

 

ดาวโหลด คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลด  คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการแก้ไข ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559

Untitled-1123

ประกาศผลรางวัล Innovation, Invention and Project Based on Research Methodology ๒๐๑๕

ประกาศผลรางวัล

Innovation, Invention and Project Based  on  Research  Methodology  ๒๐๑๕

ผลงานวิจัยนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศผลรางวัล ผลงานวิจัย โครงการ ระดับชั้น ปวส.2

ประกาศผลรางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ปวช.3

20150303-1425354502.21-2