ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย : 2563-2564