ผู้วิจัย : นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย : 2564