บุคลากร แผนกวิชาสามัญ

นางมาลี หวยสูงเนิน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาภาษาไทย

นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีญาวัลล์ ชมชื่นดี
ครู

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางปัญจนา วรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาลี หวยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
ครู

นางสาวนะโม ศิริมงคลลาวัลย์
ครู

นางสาวรัศมี แตงกลาง
ครู

นางสาวกาญจนา อภัยพจน์
พนักงานราชการครู

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นายศักเรนทร์ ทิพย์บุญผล
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ครู

นางศิริรัตน์ ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจนณรงค์ เรืองมะเริง
ครู

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรัญญา เสวิกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาพลานามัย

นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิชาพลานามัย
ครูชำนาญการ

นายกวิน ชิณภา
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง
ครูพิเศษสอน

นายจักริน ประมูลสิน
ครูพิเศษสอน