ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน
อาคารเรียน
11
เรือนพยาบาล
1
อาคารวิทยบริการ
1
อาคารห้องประชุม
1
อาคารผลิตผล
1
อาคารเบเกอรี่
1
บ้านพักครู
6
แฟลตที่พักอาศัย
1
สนามบอลเลย์บอล
1
รวมทั้งสิ้น
24