บุคลากร แผนกวิชาการบัญชี

นางนุชนารถ อินทรโคกสูง
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนารีรัตน์ เทศสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบัน ภูมิโคกรัตน์
ครูชำนาญการ

นางพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์
ครูชำนาญการ

นางภัชชา ช่านาญรบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย
ครูชำนาญการ

นางสุภาพร แจ่มศรี
ครูชำนาญการ

นายวัฒนากร สุรินทร์
ครู

นางสาริณีย์ เบี่ยงกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยานันท์ ยุระยาตร์
ครู

นางสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์
ครู

นางสาวศรัณย์ฉัตร กลิ่นมาลี
ครูพิเศษสอน

นางสาวจิราภา เจริญผล
ครูพิเศษสอน

นางสาวลัดดาวัลย์ โกทา
ครูพิเศษสอน

นางสาวรัชชาสร ขันโคกกรวด
ครูพิเศษสอน