บุคลากร แผนกวิชาการตลาด

นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา อดุงศิริเทพ
ครูชำนาญการ

นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานิศ จันทร์แสง
ครู

นางสาวณธษา พระเสมา
ครู

นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง
พนักงานราชการ

นางขวัญจิต ประทุมเมศ
ครูพิเศษสอน