บุคลากร แผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรารถนา ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา อดุงศิริเทพ
ครูชำนาญการ

นางชญานิศ มาประเสริฐ
ครู

นางสาวณธษา พระเสมา
ครู

นางขวัญจิต ประทุมเมศ
ครูพิเศษสอน