บุคลากร แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุหลัน เจนร่วมจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางนิธิวรรณ รุ่งรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายหัสดายุ เหล่าวงษา
ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา นามวงษ์
ครูชำนาญการ

นางธันยภรณ์ พูนเกิดมะเริง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย
ครู

นางสาวมยุรี พงษ์ศิริจันทร์
ครูชำนาญการ

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษดา ดีด้วยชาติ
ครูชำนาญการ

นางสาวกานดา สิงหทานนท์
ครู

นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์
ครูพิเศษสอน

นายกิตติพงษ์ ทองรักษ์
ครูพิเศษสอน