บุคลากร แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางนิธิวรรณ รุ่งรังษี
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวบุหลัน เจนร่วมจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายหัสดายุ เหล่าวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา นามวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันยภรณ์ พูนเกิดมะเริง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรี พงษ์ศิริจันทร์
ครูชำนาญการ

นายกฤษดา ดีด้วยชาติ
ครูชำนาญการ

นางกชพร รัตนปราการ
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย
ครู

นางสาวกานดา สิงหทานนท์
ครู

นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์
ครูพิเศษสอน