บุคลากร แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นางวริศรา หนูกิจ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริวรินทร์ จิตรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา งามสมบัติ
ครูชำนาญการ

นางสาวจินตนา ประทุมมา
ครู

นางพัทธวรรณ มนต์ทิพย์วรรณ
ครู

นางสาวตามตะวัน ตุมอญ
ครู

นายมีนวัชร์ จินากูล
ครู

นางสาวรัตติยา สุคันธมาลา
ครูพิเศษสอน

นางสาวศศิธร ปราณีตพลกรัง
ครูพิเศษสอน

นางสาวไลลา เกตุใหม่
ครูพิเศษสอน

Mr. Joby Ceorge
ครูพิเศษสอน

Miss Irene Aquion Danabar
ครูพิเศษสอน

Ms. Mariecris S. Balistoy
ครูพิเศษสอน

Mrs. Jummel T. Onde
ครูพิเศษสอน