บุคลากร แผนกวิชาการจัดการ

นางเรณู อินทรกำแหง
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช วางขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญสิญา ยอดมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก พานิชวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา อดุงศิริเทพ
ครูชำนาญการ

นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์
พนักงานราชการครู

ว่าที่ ร.ต. ธานี ภู่สูงเนิน
พนักงานราชการครู

นางสาวนันทภัส ปตินัง
ครูพิเศษสอน

นางธัญญาภรณ์ วัชรเดชา
ครูพิเศษสอน

นางสาวปวีณา ศรีเพ็ชร
ครูพิเศษสอน

นางสาวพัชรภร เผื่อนสูงเนิน
ครูพิเศษสอน