บุคลากร แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางเรณู อินทรกำแหง
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา อดุงศิริเทพ
ครูชำนาญการ

นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต. ธานี ภู่สูงเนิน
พนักงานราชการ

นางสาวนันทภัส ปตินัง
ครูพิเศษสอน

นางสาวธัญญาภรณ์ วัชราเดชา
ครูพิเศษสอน