บุคลากร แผนกวิชาสถานพยาบาล

นางสาวมาลัย จินากูล
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู