บุคลากร แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาวมาลัย จินากูล
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญกาญจนา รัตนจรัสโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางวนิดา เหลาคม
ครูผู้ทรงคุณค่า