บุคลากร แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางอทิติยา ธงสันเทียะ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู

นายวรพล อินทรกำแหง
ครู

นางสาวณัฎฐนันท์ ชวัลรัตน์ตระกูล
ครู