บุคลากร แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรารถนา ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญจิต ประทุมเมศ
ครูพิเศษ