บุคลากร แผนกวิชาศิลปกรรม

นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชา

นายอภิชาติ เดชะภิญโญ

----
ครูพิเศษสอน