บุคลากร แผนกวิชาศิลปกรรม

นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ เดชะภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยน์ชนก ลลิตกิตติกุล
ครูผู้ช่วย

นายสุรพงศ์ ยื่นแก้ว
ครูพิเศษสอน

นางสาวภิขเนตร เที่ยงกระโทก
ครูพิเศษสอน