บุคลากร แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวอารีรัตน์ อุทัยแสน
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก
ครู คศ. 1

นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี กลักโพธิ์
ครูพิเศษสอน

นายเอนกพงศ์ ทองศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวสมฤทัย เพ็ชรกะรัตน์
ครูพิเศษสอน