บุคลากร แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู

นางสุดาทิพย์ เดชมะเริง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย เพ็ชรกะรัตน์
ครูพิเศษสอน