บุคลากร แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา ละออไขย์
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ยภัค ชัยเนตร
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุณี คนคล่อง
ครูชำนาญการ

นายธัญพิสิษฐ์ ทองสะอาด
ครู

นายภัทรกร แก้วเขียว
ครู

นางสาวรัญน์ณภัทร ภูโปรง
ครูผู้ช่วย

นายชนิตพล จารพิมพ์
ครูพิเศษสอน

นายอภิสิทธิ์ คำเสมอ
ครูพิเศษสอน

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ซ้าย
ครูพิเศษสอน

นางสาวจันทร์เพ็ญ ขามชันกุล
ครูพิเศษสอน

นางสาววิชุดา เหงี่ยมสระน้อย
ครูพิเศษสอน