บุคลากร แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง

นางสาวกุลธิดา ละออไขย์

นายธัญพิสิษฐ์ ทองสะอาด

นางสาวพิมพ์ยภัค ชัยเนตร

นายธนกฤต โชติภักดีโภคิน

นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์

นางสาวจารุณี คนคล่อง

นายชนิตพล จารพิมพ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวไตรรัตน์ สุขวัฒนกุล
ครูพิเศษสอน

นายอำพล ศรีเมือง
ครูพิเศษสอน

นางสาวศุภรธันยา การบรรจง
ครูพิเศษสอน

นายศรัณย์ ฉลาดถ้อย
ครูพิเศษสอน

-----
ครูพิเศษสอน