บุคลากร แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาววรปภา ธนาวิรุจน์
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร
ครูชำนาญการ

นางสาววิธูรัศมิ์ เรืองสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง
พนักงานราชการครู