บุคลากร แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง
ครูชำนาญการ

นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง
ครูพิเศษสอน