บุคลากร แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวิตรี สนชัย
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

นางอรสา สิทธิพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุรัตน์ ผลนา
ครูชำนาญการ

นายธณภณ สุภาโชติอังคณา
ครู