บุคลากร แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวิตรี อินเกอราแร
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

นางอรสา สิทธิพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุรัตน์ ผลนา
ครูชำนาญการ

นายธณภณ สุภาโชติอังคณา
ครู

นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ
ครู

นางพิมพ์พร ทันงาน
ครูพิเศษสอน

นางสาวกันตยา ชุติมันตานนท์
ครูพิเศษสอน