ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า   ตั้งอยู่ริมบุ่งติดค่ายทหาร กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  หลักสูตรการศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ก็จบหลักสูตร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 รุ่งเรืองตามลำดับซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้

ปัจจุบัน

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000  มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน สถานที่แวดล้อม ประกอบด้วยสถานศึกษา ชุมชน บ้านพักข้าราชการ ตลาด ธนาคาร วัด โรงพยาบาล ลำตะคอง  คูเมืองโบราณและถนนมิตรภาพ

อำนาจหน้าที่

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์

    เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ  ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรพิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา” และทรงปลูก “ต้นแก้วเจ้าจอม” ในวันพุธ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ระดับดีเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้สถานะการณ์โควิด 19 การตรวจเยี่ยม (ออนไลน์) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนและจัดหาผู้บริจาคโลหิตในโครงการ “ให้” ยิ่งใหญ่เสมอจากหน่วยงานสภากาชาดไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2551 , 2556 และ 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับรางวัลสถานศึกษาโครงการส้งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง 2552

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับรางวัลองค์กรวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับโล่เกียรติคุณในการจัดการธนาคารโรงเรียนดีเด่นจากธนาคารออมสินภาค 10

    วิทยาลัยเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ มีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษานำชุมชนเข้ามามีส่วนจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2542 และนับเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษามาตฐานอาชีวศึกษาดีเด่น

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นเป็น 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ระบบทวิภาคี เพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม และเริ่มเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการโรงแรมในปี พ.ศ. 2538 และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙” และทรงปลูก “ต้นราชพฤกษ์”  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2531 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด และ พ.ศ. 2530 เปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาดีเด่น” นับเป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) แผนกวิชาการเลขานุการและการบัญชี

    ได้แยกตัวออกมาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยเอกเทศโดยมี นางพเยาว์ ไทยวัชรมาศ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

    ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย” โดยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาเดียวกัน แยกเป็น 2 วิทยาเขต และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 2 ปี

    ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา” เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแผนกพาณิชยกรรมขึ้น

    ได้เปิดรับนักเรียนชายเป็นครั้งแรกในแผนกศิลปหัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน และปิดตัวเลิกรับนักเรียนชายในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกันได้ปิดแผนกศิลปหัตถกรรมลงด้วย

    UNICEF เข้ามาให้ความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตร 4 แผนก คือ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ แผนก คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และแผนกศิลปหัตถกรรม พร้อมกันนั้นก็พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงานและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อการเรียน การสอนให้เป็นไปตามความต้องการ

    ได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาสร้างใหม่บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ริมถนนมิตรภาพ ด้านหน้าเป็น ต้นทางของถนนมิตรภาพ ใกล้ทางเข้าเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด้านหลังติดลำตะคอง ด้านซ้ายติดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และด้านขวาติดโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

    ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อลักสูตรการช่างขั้นต้น 2 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการช่างชั้นปลาย 3 ปี