ปรัชญาวิทยาลัย

เรียนรู้ ริเริ่ม เร่งรัด รับผิดชอบ รอบคอบ เพียบพร้อมคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Visions)

เป็นเลิศด้านวิชาชีพ และบริการ สอดคล้องความต้องการตลาดงาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเชี่ยวชาญวิชาชีพ

พันธกิจที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนสู่สากล

พันธกิจที่ 3 : ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

พันธกิจที่ 4 : ประสานประชารัฐพัฒนาการอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 5 : จิตอาสา บริการวิชาการ และวิชาชีพ สู่สังคม

พันธกิจที่ 6 : วิจัย และนวัตกรรม พัฒนา องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่ 7 : บริการ จัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะวิชาชีพตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 3 : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

เป้าประสงค์ที่ 4 : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 5 : ชุมชนสังคม ได้รับบริการ ด้านวิชาการ และวิชาชีพด้วยกลไก การอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 6 : งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ 7 : ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( STrategic Issues )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน สู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : จิตอาสา เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริการวิชาการ และวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : บริหารการจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ