นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ