นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสุจิตรา รัตนโน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสุจิตรา รัตนโน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา