ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาคหกรรมศาตร์


ประเภทศิลปกรรม

แผนกวิชาศิลปกรรม


ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนกวิชาการโรงแรม


หมวดสมรรถนะแกนกลาง

แผนกวิชาสามัญ