ดาวโหลดคู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปกคู่มือ12

ดาวโหลดคู่มือในรายวิชาโครงการวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่   0.ปก  file word.

คลิกที่นี่   0.ปก  file pdf.

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file word

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file pdf.

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file word

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file pdf.

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file word

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file pdf.

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file word

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file pdf.

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file word

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file pdf.

คลิกที่นี่  7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file word

คลิกที่นี่   7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file pdf.

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file word

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file pdf.

 

ปรับปรุงข้อมูล  18 กรกฎาคม  2560