ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ExaltedRareAlpineroadguidetigerbeetle-size_restricted

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

0.ปก  File Word

0.ปก  File PDF

1.คำนำ File Word

1.คำนำ File PDF

2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ File Word

2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ File PDF

3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์ File Word

3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์ File PDF

4.การวิจัยเชิงทดลอง  File Word

4.การวิจัยเชิงทดลอง File PDF

5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์ File Word

5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  File PDF

6.ภาคผนวก File Word

6.ภาคผนวก  File PDF

7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย File Word

7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย File PDF

8.รายชื่อผู้จัดทำ File Word

8.รายชื่อผู้จัดทำ File PDF