คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุง 27.1.2563)

คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุง 27.1.2563)

0.ปก  File Word

0.ปก File Pdf.

1.คำนำ File Word

1.คำนำ File Pdf.

2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ File Word

2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ File Pdf.

3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์ File Word

3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์ File Pdf.

4.การวิจัยเชิงทดลอง File Word

4.การวิจัยเชิงทดลอง File Pdf.

5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์ File Word

5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์ File Pdf.

6.ภาคผนวก File Word

6.ภาคผนวก File Pdf.

7.แบบขออนุมัติโครงการและแบบโครงร่างงานวิจัย File Word

7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย File Pdf.

8.รายชื่อผู้จัดทำ

8.รายชื่อผู้จัดทำ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่1.2561

 

(ฉบับปรับปรุง 27.1.2563)