บุคลากร

ผ.อ.นางจิตโสมนัส

รอง ผ.อ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

 หัวหน้างาน นางลัคนา

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ นางวิมล

นางปรารถนา

นางสาวสมพร

นายวิศรุต

นายน่านน้ำ

นายจักริน