บุคลากร

 ผ.อ.นางจิตโสมนัส

รอง ผ.อ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

หัวหน้างาน นางมาลี

ผู้ทำหน้าที่ธุรการ  นางพงษุภา

นางสุภาพร