การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดี

16122355_1192664224196437_1076983026_o

ผลงานข้าวเกรียบซังขนุน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

inno2 inno151259

16145698_1192664370863089_1487428045_o16145805_1192664244196435_158367123_o

16145203_1192664284196431_1187769027_o 16130116_1192664260863100_2047006655_o

16129953_1192664390863087_1262108829_o 16129277_1192664144196445_1150208658_o

 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ

โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันเสาร์ที่  21  มกราคม  2559 

ณ  ห้องไอทีชั้น 4 อาคารวิทยบริการห้องสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

16295923_1198734000256126_1320171889_n 16326906_1198733936922799_101515610_o

 

16251329_1198734080256118_580105095_o 16145049_1575393355809447_540374021_o

16325403_1198734156922777_352237060_o 16326801_1198734113589448_992890175_o

16357444_1198734123589447_205143320_o 16357614_1198734030256123_387808474_o

ภาพการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการฯ

14101547_1809228972634098_1708819112_n

ภาพการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ

ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2559

 

ภาพการดำเนินโครงการ Innovation, Invention and Project Research Methodology 2015

ภาพการดำเนินโครงการ
Innovation, Invention and Project Research Methodology 2015
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

                 IMG_8421   IMG_8329

                 IMG_8227   IMG_8081

                 IMG_8450   IMG_8221

ภาพการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

ประจำปีการศึกษา 2558  

 โดย นางปพร  ชนินทร์เศรษษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ  

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน  2558   ณ  ห้องไอทีชั้น 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ภาพการดำเนินโครงการ ภาพการดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

 ภาพการดำเนินโครงการ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

(Research-Based Learning)

ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๗

 ห้อง มิตรไมตรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

โดย ดร.กาญจนา  วัฒายุ

                   DSCF4173   DSCF4215

                   DSCF4228  DSCF4239

ภาพการดำเนินโครงการ Innovation, Invention and Project Research Methodology 2013

ภาพการดำเนินโครงการ
Innovation, Invention and Project Research Methodology 2013
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา