การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more…

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more…

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more…

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนว … Read more…

ภาพการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยสิ่งประ … Read more…