โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงกา … Read more

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษ … Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนวัตกรรมและ โครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยนว … Read more