ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

KM-FlowerTree

ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.นม. ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

ดาวโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

20170913_1505316747

โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3900 – 0009  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของนายหัสดายุ  เหล่าวงษา  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

60_3

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60

ประเภทที่ 10 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 2

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 3

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 4

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11

 

อ้างอิงประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ดาวโหลดคู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปกคู่มือ12

ดาวโหลดคู่มือในรายวิชาโครงการวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่   0.ปก  file word.

คลิกที่นี่   0.ปก  file pdf.

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file word

คลิกที่นี่   2.คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ  file pdf.

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file word

คลิกที่นี่   3.การวิจัยนวัตกรรม หรือส่ิ่งประดิษฐ์  file pdf.

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file word

คลิกที่นี่   4.การวิจัยเชิงทดลอง  file pdf.

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file word

คลิกที่นี่  5.การวิจัยแบบสังคมศาสตร์  file pdf.

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file word

คลิกที่นี่   6.ภาคผนวก  file pdf.

คลิกที่นี่  7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file word

คลิกที่นี่   7.แบบขออนุมัติโครงการ และแบบโครงร่างงานวิจัย  file pdf.

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file word

คลิกที่นี่   8.รายชื่อผู้จัดทำ  file pdf.

 

ปรับปรุงข้อมูล  18 กรกฎาคม  2560

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

คลิกที่นี่ เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

inno216129277_1192664144196445_1150208658_o

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ดาวโหลดแบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน

ดาวโหลดที่นี่  แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดประเภทที่ 1

ข้อกำหนดประเภทที่ 2

ข้อกำหนดประเภทที่ 5

ข้อกำหนดประเภทที่ 8

ข้อกำหนดประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะผลงาน ทั้ง 11 ประเภท

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ_-3)

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ_-2)

การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ