ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เทียบเคียงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุติอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 ณ โรงแรมทาวอินทาว