ผู้บริหารสถานศึกษา

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายประถมจักรี สียางนอก
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสุจิตรา รัตนโน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา