สมัครเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 044 242 001

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (Mini English Program)
 • สาขาวิชาธุกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 • สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวาการโรงแรม (Mini English Program)
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาศิปกรรม

 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
 • สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
 • สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 • สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ข้อมูลการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น ปวช.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
 6. มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา/สาขางาน เป็นไปตามคู่มือ/ระเบียบการรับสมัคร

ระดับชั้น ปวส.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • ค่าสมัคร ระดับ ปวช. 50 บาท
  • ค่าสมัคร ระดับ ปวส. 50 บาท

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้