ประวัติสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

.      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า ตั้งอยู่ริมบุ่งติดค่ายทหาร กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ก็จบหลักสูตร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 รุ่งเรืองตามลำดับซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้

ปัจจุบัน
.     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน สถานที่แวดล้อม ประกอบด้วยสถานศึกษา ชุมชน บ้านพักข้าราชการ ตลาด ธนาคาร วัด โรงพยาบาล ลำตะคอง คูเมืองโบราณและถนนมิตรภาพ

อำนาจหน้าที่
.     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์
.     เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา” และทรงปลูก “ต้นแก้วเจ้าจอม” ในวันพุธ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา