หลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวม
อุตสาหกรรม
-
-
-
พาณิชยกรรม
9
-
9
ศิลปกรรม
2
1
3
คหกรรม
3
3
6
เกษตรกรรม
-
-
-
ประมง
-
-
-
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
2
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-
-
-
บริหารธุรกิจ
-
9
9
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
1
1