ข้อมูลบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566

ตำแหน่ง
ทั้งหมด
มีใบประกอบ
สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร
5
5
5
ข้าราชการ
91
91
91
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
1
1
พนักงานราชการ
5
5
5
ครูพิเศษสอน
28
28
28
ครูต่างชาติ
4
-
4
เจ้าหน้าที่
56
-
56
ลูกจ้างประจำ
4
--
พนักงานราชการสายสนับสนุน
2
-
2
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
1
-
1
รวม
197
130
193
งานบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ข้อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ลำดับ
ประเภทผู้เรียน
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
ป.ตรี 1
ป.ตรี 2
รวม
1
ปกติ
497
608
698
507
672
0
2,982
2
ทวิภาคี
20
21
71
80
181
78
57
508
3
ทวิศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
4
พิการ
2
4
1
4
4
0
12
รวม
519
633
770
591
854
78
57
3,502
งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566