อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร
จำนวน
อาคารเรียน
11
เรือนพยาบาล
1
อาคารวิทยบริการ
1
ห้องประชุม
5
อาคารผลิตผล
1
อาคารเบเกอรี่
1
บ้านพักครู
6
แฟลตที่พักอาศัย
2
สนามวอลเลย์บอล
1
รวมทั้งสิ้น
29