การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567