ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์ม ต้านทุจริตศึกษา