ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ ครั้งที่ 2