การเผยแพร่สื่อนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แป้งดิน อศน. และแป้งดินหอม อศน. ด้วย e-book เรียบเรียงโดย นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์