การเผยแพร่สื่อนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แป้งดิน อศน. และแป้งดินหอม อศน. ด้วย e-book เรียบเรียงโดย นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

งานวิจัย เรื่อง เอกสารประกอบการสอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยเชิงธุรกิจ รหัสวิชา 30406-2107 เรียบเรียงโดย นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด

งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ “ครัวอาชีวะโคราช วิถีใหม่” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ (Safety & Health Administration : SHA)

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปีที่วิจัย : 2564

งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้านการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้วิจัย : นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่วิจัย : 2564   Download [pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/บทคัดย่อประเมินโครงการ_รองสรวิชญ์.pdf”]

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (Trade Learning Center: TLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่วิจัย : 2563-2564   Download [pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศคุณูปการ.pdf”]