งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ “ครัวอาชีวะโคราช วิถีใหม่” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ (Safety & Health Administration : SHA)

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย : 2564